Zvolte si typ nemovitosti

GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

 
I. ÚVOD
 
1. Jsem si zcela vědom významu a potřeby ochrany osobních údajů a soukromí svých klientů a osob se kterými spolupracuji. Proto při zpracování a zacházení s těmito údaji postupuji s maximální obezřetností, zcela v souladu zejména se zákony č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“), a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti. Obecně však i nad jejich rámec – bezpečí mých klientů je pro mě velmi důležité po všech stránkách!
 
 
 
II. SPRÁVCE ÚDAJŮ
 
1. Dušan Machala, IČ: 40986667, Smetanova 2401, 760 01, Zlín.
 
 
 
III. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ
 
1. Nezpracovávám žádné osobní údaje z kategorie zvláštní, či citlivé.
2. titul, jméno, příjmení
3. adresa bydliště (trvalé/jiné), doručovací adresa
4. rodinný stav, informace o rodinné domácnosti
5. datum narození, místo narození
6. státní občanství
7. rodné číslo, popř. jiný národní identifikátor
8. čísla předložených dokladů, platnost, subjekt vydání dokladu
9. telefonní číslo, emailová adresa
10. způsob úhrady a financování, bankovní spojení
11. původ finančních prostředků
12. Specifikace předmětných nemovitostí
13. u FO podnikajících: identifikační číslo, název, sídlo
 
 
IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
 
1. Uzavření a plnění smlouvy. (včetně smluv zprostředkovávaných)
2. Splnění právních povinností, které se na mě vztahují (účetnictví aj.)
3. Oprávněné zájmy, kterými jsou zejména:
a. Váš zájem o zprostředkování prodeje/koupě nemovitosti.
b. Váš zájem na kvalifikovaném poradenství.
c. Předsmluvní jednání o smlouvách.
d. Zasílání vhodných nabídek obchodu.
e. Zasílání jiných marketingových sdělení vhodných pro Váš případ.
 
 
V. VÁŠ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM – DOBROVOLNOST
 
1. Pokud zákon vyžaduje váš výslovný souhlas se zpracováním některých osobních údajů, vždy si jej vyžádáme. To platí zejména pro vytváření a zasílání obchodních sdělení třetích stran a v rámci naší činnosti.
2. Je-li zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud mi tedy své osobní údaje neposkytnete, neutrpíte žádnou právní újmu, nebudete však moci využívat některých mých služeb, ke kterým údaje nezbytně potřebuji. (Zaslání newsletteru bez poskytnutého emailu není fakticky možné – nejde však o podmínění služeb poskytnutím údajů)
3. K údajům, ke kterým zákony vyžadují Váš souhlas máte následujíc práva:
a. Právo na informace a přístup k osobním údajům
b. Právo na opravu – doplnění osobních údajů
c. Právo na výmaz osobních údajů
d. Právo na omezení zpracovávaných osobních údajů
e. Právo na vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu
f. Právo vznést námitku proti zpracování
g. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
h. Právo odvolat udělený souhlas. Na adrese dusan@machalareality.cz.
 
 
VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ
 
1. Osobní údaje zpracovávám vždy pouze na dobu nezbytně nutnou k vyřízení obchodu a splnění zákonných povinností. A ke splnění dalšího účelu, na který byly poskytnuty.
 
 
VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v zabezpečeném systému, automatizovaným i neautomatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
 
VIII. ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. Osobní údaje získávám z veřejných rejstříků (katastr nemovitostí), nebo přímo od Vás. Od Vás pak můžou pocházet z přímého jednání, nebo pomocí technologií umožňujících dálkovou komunikaci. (web, email, telefon).
 
 
IX. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. Osobní údaje neposkytuji jiným správcům osobních údajů než orgánům veřejné moci, soudům či orgánům činným v trestním řízení (vyplývá-li tato povinnost z příslušných právních předpisů). Vaše osobní údaje rovněž nepředávám do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
2. V případě některých činností (např. provádění prohlídek Nemovitostí, příprava a uzavírání smluv, pomoc při zajištění financování, marketingové a obchodní aktivity), spolupracujeme s dalšími subjekty, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. O této skutečnosti budete vždy předem informováni.
 
 
X. DATA POSKYTOVÁNA WEBOVÝM STRÁNKÁM
 
1. Při návštěvě mých webových stránek jsou využívána některá data jako adresa vašeho počítače, rozlišení obrazovky atd. Tato data nejsou obecně považována za osobní údaje. V některých případech, jako je např. IP adresa však mohou být. Žádná z těchto dat nejsou nijak dále zpracovávána vyjma anonymního statistického výstupu. Mé webové stránky nepoužívají soubory cookies.
 
 
XI. PLUGINY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
 
1. Mé stránky využívají pluginy sociálních sítí společností Facebook a Google. Údaje poskytnuté na těchto sítích zpracované mnou spadají pod moji správu.
 
 
XII. INFORMAČNÍ POVINNOST
 
1. Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů, zodpovím Vám je na adrese dusan@machalareality.cz.